zaterdag 31 oktober 2009

De gesel van dubbele cliënten in GWS4ALL

Het zal ten stelligste ontkend worden.

Maar het probleem bestaat en is een gesel voor menig applicatiebeheerder sociale zaken/gws4all :

Dubbele cliëntendossiers met dezelfde NAWP-gegevens en BSN-nummer in de database van GWS4ALL.

Vaak gaat het om per ongeluk (handmatig) aangemaakte cliëntendossiers.
En vaak komt het door een mix van het niet goed functioneren van de STUF-koppeling (de koppeling tussen GWS4ALL en het GBA) en het niet-correcte gebruik van de STUF-koppeling door gebruikers vanwege een gebrek aan instructie of vanwege een niet-correcte instructie.

De grootste hoofdpijn bezorgt het probleem de applicatiebeheerder, als bij dezelfde cliënt bij verschillende klantennummers uitkeringsdossiers zijn opgeboekt met verschillend/dubbele betaalhistorie. Heeft de klant dubbel gevangen, of geld gevangen verspreid over verschillende uitkeringsdossiers ??

Zie dat maar rechtmatig recht te trekken in GWS4ALL, en hoe leg je dat uit aan je leidinggevende.

Sinds versie 10 van GWS4ALL bestaat een extra mogelijkheid om het een en ander te doen via de optie Applicatiebeheer tabellen ->Opschonen -> Historie -> Cliënten.
Het gaat dan om cliënten die logisch verwijderd zijn.

Bij ingave van een cliëntennummer en bij een mislukte poging om een klant op te schonen, omdat het nummer van de klant voorkomt in andere tabellen, wordt op het verslag aangegeven welke tabellen dit betreft.

Een radicalere oplossing is een zoek-script in SQL plus, die in kaart brengt in welke tabellen van de database van GWS4ALL het nummer van de klant voorkomt.

Stel het clientennummer is "1234", dan zou een onderdeel van het script zo moeten luiden :

spool c:\temp\zoek1.sql

select 'prompt '||table_name||' '||column_name newline,
'select '||column_name||' from '||table_name||' where '||column_name||' = 1234;'
from cols
where column_name like 'CLIENTNR%'
/

Vervolgens geeft zoek1.sql aan in welke tabel(len) het nummer 1234 voorkomt.

Een applicatiebeheerder sociale zaken uit de gemeente Cuijk, Henk Niënkemper, is naast zijn vele(des)kundigheden een begenadigd script-bouwer in sql plus.

Hij heeft voor dit doel verschillende scripts ontwikkeld, die in beeld brengen welke dubbele cliënten hetzelfde BSN-nummer hebben. Hij heeft zelfs een script gebouwd, die controleert op cliënten in de database, die geen BSN-nummer hebben.

Op basis van de output van deze scipts kan in combinatie met de "zoek-statement" van hierboven gecontroleerd worden op betaalhistorie of andere onrechtmatigheden, die het gevolg zijn van het voorkomen van een dubbel cliëntendossier in de database van GWS4ALL.

Henk Niënkemper is naast applicatiebeheerder en script-bouwer een prettig mens in de omgang, heeft heel veel gevoel voor humor, en hij deugt in essentie.
Het is een integer en kundig ambtenaar, en een goed vaderlander.

Mocht u willen delen in zijn intellectuele eigendom, beveel hem aan bij zijn chef voor een ambtelijke gratificatie. Wellicht is hij dan genegen zijn scripts auteursrechtelijk met u te delen.

Als applicatiebeheerder is het wel zaak om de cliëntendossiers in de database van Gws4all schoon te houden, of schoon te krijgen, aangezien bestuursorganen vanaf 1 januari 2010 verplicht zijn de authentieke gegevens uit de bevolkingsadministratie (GBA) te gebruiken voor de uitvoering van hun publieke taken.

Een authentiek gegeven in het kader van de Basisregistratie personen is een algemeen gegeven dat als zodanig is aangewezen bij het Besluit GBA. Het gaat om de algemene gegevens over de naam, de geboorte, het adres, kinderen en echtgenoot/partner en over nationaliteit en verblijfsrecht.

Deze operatie houdt in, dat de gegevens, zoals ze in het GBA voorkomen leidend zijn voor de cliëntengegevens in GWS4ALL (het systeem van sociale zaken).

Wat nu, als deze cliëntengegevens in GWS4ALL radicaal verschillen van de gegevens van de klant in het GBA ???

Geen opmerkingen:

Een reactie posten